مینی سولار پنل

شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه قادر به تولید انواع پنل خورشیدی کوچک با جریانها و ولتاژهای سفارشی می باشد.