درسال گذشته بالغ بر یک مگاوات پانل تولید و در صنعت برق کشور نصب و را ه اندازی گردیده است ،
ازجمله ادارت و استانهای مورد قرارداد با این شرکت عبارتند از :

تامین پانل و اینورتر و سازه 350 کیلووات و نصب 190 کیلووات درادارات استان خراسان رضوی مورد قرارداد با شرکت برق منطقه ای خراسان
تامین پانل و اینورتر و سازه و نصب وراه اندازی (کامل مولد ) 130 کیلو وات درشرکت برق منطقه ای خراسان
تامین 220 کیلو وات پانل برای پیمانکار طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی جهت نصب در ادارات آن استان
تامین پانل و اینورتر و سازه و نصب وراه اندازی (کامل مولد ) 137.5 کیلووات درشرکت توزیع نیروی برق استان یزد
تامین 229 کیلووات پانل برای پیمانکار طرف قرارداد شرکت توزیع استان خراسان رضوی جهت نصب در ادارات آن استان
تامین 50 کیلووات پانل نصب شده در استان فارس
نصب و راه اندازی نیروگاه 20 کیلوواتی رشتخوار در استان خراسان رضوی
نصب و راه اندازی نیروگاه 5 کیلوواتی روستای چاه نسر نیشابور در استان خراسان رضوی
فروش پراکنده برای سایر متقاضیان روشنایی معابر و غیره حداقل به میزان 100 کیلووات