بازدید معاون محترم وزیر نیرو از خط تولید شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه در شهرک صنعتی کاویان شهرستان فریمان

بازدید معاون محترم وزیر نیرو از خط تولید شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه در شهرک صنعتی کاویان شهرستان فریمان