مزایای نصب پانل های خورشیدی بر روی سقف منازل، یا ملک تجاری

مزایای نصب پانل های خورشیدی بر روی سقف منازل، یا ملک تجاری :

_ کسب درآمدتضمینی از فروش برق بمدت ۲۰ سال

_ افزایش ارزش ملک مسکونی و تجاری

_ مزایا و معافیت های مالیاتی

new house with solar panels on its roof