مراحل اجرای نیروگاه خورشیدی درمقیاس بالا

 

۱_تهیه وآماده سازی زمین یا محل نصب

۲-توجه کنید زمین شما نزدیک به پست برق باشد.

۳-مراحل اداری از قبیل مجوزها وقراردادها

۴-آزمایش خاک جهت مشخص شدن نوع خاک

۵-قرار داد خرید پنل وسازه وطراحی سازه و فونداسیون با توجه به سختی زمین

۶-تسطیح و یک دست کردن ارتفاع زمین اگر احتیاج باشد

۷-فنس کشی دور زمین وقراردادن چندین کانکس جهت دفاتر اداری و اسکان نیروها و نگهبانی

۸-طراحی ومشخص کردن محل نصب اینورتر و سازه های استراکچرها

۹-خرید کابل واینورتر

۱۰-نقشه برداری ومشخص کردن محل نصب پایه ها

۱۱-تست خاک ، این کار جهت مشخص شدن استحکام خاک واندازه نصب پایه درخاک اجرا میگردد

۱۲-اجرای کوبش پایه های استراکچر با دستگاه پایه کوب

۱۳-نصب استراکچرها و ساخت محل نصب

۱۴-کندن محل کابلها

۱۵-کابل گذاری درخاک

۱۶-نصب پنلها

۱۷-استقرار اینورتر ها در محل نصب

۱۸-اتصال کابلها به اینورتر

۱۹- تست کامل کابلها

۲۰-اتصال پنلها به کابلهای رابط